Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav je nestátní nezisková organizace (NNO).

Poslání - Charita ČR pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporuje samostatnost těch, kteří si pomoci neumějí.

 

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav pomocnou ruku těm nejpotřebnějším - lidem, kteří se sami o sebe nemohou postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního 'handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Finanční a hmotné prostředky získává Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav od dárců, orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, od nadací a nadačních fondů, z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

 

Historie Oblastní charity Břeclav

Česká společnost se v 90. letech 20. století orientovala především na rozvoj podnikání a zvyšování životní úrovně. Řada lidí si v této chvíli nebyla ochotna připustit také negativní jevy související s přechodem k tržnímu hospodářství – zvyšování sociální nerovnosti, chudobu, bezdomovectví nebo šíření návykových látek. Na druhou stranu se také otevřel prostor pro budování občanské společnosti a působení nejrůznějších neziskových organizací. A právě v této době přichází zakladatelé charity se svým posláním „Pomoc lidem v nouzi“. Heslo nebylo samozřejmě nové. Charita se jen rozhodla pokračovat ve svém historickém poslání.

Charita zahájila své působení již v roce 1991 projektem Domácí péče pod hlavičkou Česká katolická charita. Teprve až v roce 1992 zřídil biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle subjekt Diecézní charita Brno a ta během dalšího krátkého působení postupně převzala pobočky České katolické charity pod sebe a nazvala je Oblastními charitami. Diecézní charita Brno navázala na práci Charity, která působila na území diecéze od roku 1922. Celý název naší pobočky je "Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav".

V průběhu 20 let se k projektu Domácí péče s dnešním názvem „Charitní ošetřovatelská služba Břeclav“ přidaly další projekty péče a prevence. Vedle profesionálních služeb se rozvíjela rovněž dobrovolnická činnost ve Farních charitách.

V roce 1993 Ošetřovatelskou službu doplnila terénní "Charitní pečovatelská služba Břeclav" pro podporu klientů v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením.

1. 1. 1998 vzniká v provizorních podmínkách Oblastní charity Břeclav, Svatoplukova 18 "Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav". Jeho posláním je minimalizovat zdravotní a sociální rizika, vyplývající s užívání návykových látek.

23. 11. 1998, po stěhování do prostor někdejšího Živnostenského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 4, Kontaktní centrum rozšířilo své služby co nejblíže potřebným klientům a 28. června 1999 otevřelo detašovaná pracoviště v Mikulově a v lednu 2000 v Hustopečích.

V lednu 2005 byl projekt doplněn o "Síť služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí z důvodu závislostí". Od ledna 2013 je rozšířen o projekt "Podpora uživatelů při uplatnění na trhu práce".

V roce 1999 byla rozšířena činnost charity o sociální poradenství, které během dvou let iniciovalo zřízení dalšího projektu charity a to "Nízkoprahové denní centrum Břeclav". Posláním centra je poskytovat podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší a s hmotnou nouzí.

Zařízení "Domov svaté Agáty Břeclav" (původní název Azylový dům pro matky s dětmi v tísni) vzniklo v roce 2001. Jeho posláním je poskytnutí střechy nad hlavou matkám s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, akutní situaci, nebo jsou oběti domácího násilí.

V době, kdy do zařízení nastupovala první maminka s dítětem, byly v provozu pouze 4 bytové jednotky. Do dnešní doby jsme vybudovali byty pro 13 matek s dětmi. Z toho jeden byt je pro matku s více dětmi a další byt je bezbariérový.

V roce 2002 vzniká projekt "Dobrovolnické centrum". Zastřešuje dobrovolníky, kteří nezištně pomáhají tam, kde je nejvíce potřeba bez nároku na odměnu. Uplatnění v charitě nalézají v Tříkrálové sbírce, v krizové pomoci např. při povodních a jiných živelných katastrofách.

V roce 2005 humanitární centrum realizovalo v Kosovu projekt "Děti ulice", pomáhající dětem, které byly využívány na práci a prodej cigaret namísto školy.

Od roku 2004 - 2018 jsme nabízeli možnost ubytování pro lidi bez přístřeší v "Azylovém domě Břeclav“ - sociální služba pro muže a ženy, kteří se ocitli bez střechy nad hlavoua chtějí tuto situaci aktivně řešit. Cílem tohoto zařízení byla pomoc uživatelům služby začlenit se co nejdříve zpět do společnosti.

"Domovinka Panny Marie" byl projekt, který vznikl v roce 2009. Projekt byl zaměřen na poskytování odlehčovacích služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Z ekonomických důvodů však musel být tento projekt na konci roku 2012 ukončen.