Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav je nestátní nezisková organizace (NNO).

Poslání - Charita ČR pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporuje samostatnost těch, kteří si pomoci neumějí.

 

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav pomocnou ruku těm nejpotřebnějším - lidem, kteří se sami o sebe nemohou postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Finanční a hmotné prostředky získává Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav od dárců, orgánů státní správy a místních samospráv, z církevních sbírek, od nadací a nadačních fondů, z výnosů vlastní činnosti a benefičních akcí.

 

Historie Oblastní charity Břeclav

Česká společnost se v 90. letech 20. století orientovala především na rozvoj podnikání a zvyšování životní úrovně. Řada lidí si v této chvíli nebyla ochotna připustit také negativní jevy související s přechodem k tržnímu hospodářství – zvyšování sociální nerovnosti, chudobu, bezdomovectví nebo šíření návykových látek. Na druhou stranu se také otevřel prostor pro budování občanské společnosti a působení nejrůznějších neziskových organizací. A právě v této době přichází zakladatelé charity se svým posláním „Pomoc lidem v nouzi“. Heslo nebylo samozřejmě nové. Charita se jen rozhodla pokračovat ve svém historickém poslání.

Charita zahájila své působení již v roce 1991 projektem Domácí péče pod hlavičkou Česká katolická charita. Teprve až v roce 1992 zřídil biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle subjekt Diecézní charita Brno a ta během dalšího krátkého působení postupně převzala pobočky České katolické charity pod sebe a nazvala je Oblastními charitami. Diecézní charita Brno navázala na práci Charity, která působila na území diecéze od roku 1922. Celý název naší pobočky je "Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav".