„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Farní charita Šitbořice


Klub maminek Mikeš

Projekt farní charity Šitbořice vznikl na základě přání maminek na mateřské dovolené, strávit svůj volný čas společně s dětmi aktivně a tvořivěji, a to vše v duchu křesťanské výchovy. Díky existenci klubu Mikeš se mohou maminky a děti pravidelně setkávat a vzájemně se obohacovat, sdílet se v radostech i starostech, vyměňovat si rady. Věnují se zde hudební, dramatické i výtvarné činnosti. Nechybí zde ani sportovní a pohybové aktivity. Odpadají tak zcela pocity společenské izolace. Samotné děti se zde učí fungovat v kolektivu, naučí se vážit si společně vytvořených materiálních hodnot a také se učí hodnotám duchovním. Tímto lze v budoucnu předejít problémům jako je vandalismus, drogy a jiné kriminální činnosti. Pro zabavení dětí pořádají maminky různé akce, na které je zvána i široká veřejnost. Jsou to například jablečné slavnosti, masopustní průvod, den dětí, program pro děti na farním dnu, různé dílny, výlety a divadelní představení. Samotné maminky se pak realizují při různých kurzech, jako například pletení z pedigu, ubrousková technika, patchwork. Pořádají burzy oblečení, výstavy svých výrobků i výrobků dětí, nebo předvánoční vyrábění završené charitativním prodejem výrobků v adventu. Prodej probíhá např. při rozsvěcování vánočního stromu v jejich obci. Výnos putuje každoročně k potřebným. Navíc se děti aktivně zapojují do každoroční Tříkrálové sbírky, čímž pomáhají uskutečňovat charitní dílo. Dětí s dospělými narůstá, a o to je Tříkrálová sbírka rok co rok štědřejší a úspěšnější.

Mší svatou pro koledníky začalo letošní Tříkrálové koledování po obci Šitbořice. Otec Jiří Topenčík požehnal všem dobrovolným koledníkům,  malým i velkým,  aby mohli vykročit do ulic obce se svým posláním. Víkendové sobotní počasí přálo a tak se sešlo ve 13  pokladničkách úctyhodných 76. 753,- Kč. 

Všem přispěvatelům, drobným dárcům jménem farní charity děkují!

 

         

 Za FCH kontaktní osoba:

Martina Přibylová, tel.: 608 613 089, email: rodinkapribylova@email.cz

 

 

 

KLAS - Klub aktivních seniorek - Šitbořice

Tento projekt vznikl z aktivních seniorek v obci Šitbořice, které nebaví lenošit na kanapy, nebo někde klábosit v parku. Jedná se o ženy, které chtějí stále a kvalitně žít. Mají na své setkávání novou klubovnu, která  je využívána  již třetím rokem.

Klubovna je určena hlavně pro volný čas seniorek z naší obce, dále je zde umožněna činnost Biblickému společenství (1x týdně), výuce náboženství (3x týdně), cvičení maminek s dětmi (1x týdně), rehabilitačnímu cvičení žen (1x týdně) a Farní kavárně (2x do měsíce). Klubovnu jedenkrát týdně navštěvuje místní kněz.

Klubovna je v nově zrekonstruované místnosti na Staré škole (je bezbariérová) dovybavuje se hlavně vhodnými pomůckami pro rozvoj pohybové, psychomotorické aktivity a pro rehabilitační cvičení. Cílem projektu je „Kvalitní využití volného času“. V klubovně KLASu se seniorky schází, mají různé besedy a navzájem se  aktivizují ke kvalitnějšímu využití volného času, k novým dovednostem, ke zvýšení jejich soběstačnosti a v neposlední řadě ke zvyšování jejich sebevědomí.

A také dále spolupracují nenásilnou formou a podporují spolupráci maminek a seniorek (např. společná výroba drobných předmětů na předvánoční prodej, jehož výtěžek je určen na misie a nebo společné využití gymballů). Farní charita se zapojuje do různých kulturních a sportovních aktivit v obci.

Za FCH kontaktní osoba:

Jaroslava Krušinová, tel.: 731 235 844, email: jaroslava.krusinova@seznam.cz