Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

Page1

Terénní služba

Kontaktní centrum

 

Poslání programu

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje služby uživatelům návykových látek a osobám blízkým. Smyslem činnosti je snižovat rizika a pomáhat řešit problémy plynoucí z užívání návykových látek, a to způsobem vstřícným ke každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc. Nedílnou součástí služeb je ochrana veřejného zdraví.

Cílová skupina uživatelů služeb

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby starší 16 let – experimentální i pravidelní uživatelé návykových látek. Vedle nich se zaměřujeme na osoby jim blízké. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobý a/nebo injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým na hracích automatech je nabízeno poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.

Z důvodu specifických potřeb pracovníci věnují zvláštní pozornost následujícím skupinám osob:
 
 • těhotným a kojícím uživatelkám drog
 • uživatelům drog, kteří mají v péči dítě mladší 18 let
 • osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
 • osobám negramotným
 • osobám se závažnou psychiatrickou poruchou nebo onemocněním vyžadující soustavnou odbornou zdravotní péči
 • osobám nesvéprávným
Negativní vymezení cílové skupiny
Níže jsou uvedeny skupiny osob, kterým nejsme schopni poskytnout služby ve standardní kvalitě:
 
 • osoby s postižením sluchu (hluchoněmé, hluché), které komunikují pouze pomocí znakové řeči pro neslyšící
 • osoby, které vykazují těžké mentální znevýhodnění, čímž jim je znemožněno pochopení a přijetí smyslu služby – nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby
 • osoby hovořící jiným než českým jazykem bez překladatele (s výjimkou slovenštiny, vzhledem k jazykovým podobnostem a schopnosti porozumět
Pokud si potencionální uživatel služeb zajistí asistenta, překladatele či jinou odbornou pomoc jsme schopni mu službu v odpovídající a dostatečné kvalitě poskytnout.
 

Cílem služby je:

 • klient, který užívá návykové látky zodpovědným způsobem
 • klient, který se stará o své zdraví
 • klient, který má platné osobní doklady
 • klient, který je finančně a materiálně zajištěný
 • klient, který má zajištěné bydlení
 • klient, který vychází se svým okolím
 • klient, který nestojí mimo společnost
Vedle obecných cílů jsou stanovovány a zveřejňovány také specifické roční cíle. Tyto cíle vycházejí ze současného stavu drogové problematiky v lokalitě a reálných možností zařízení. Zároveň definují oblasti, ve kterých se zařízení chce dále rozvíjet. Jedná se o konkrétní závazek směrem k veřejnosti pro daný kalendářní rok.
 

Vize pro rok 2020:

 • Vize zařízení pro rok 2020 je další prohlubování kontaktní práce s uživateli, tj. předpokládáme, že se zvýší počet kontaktů s uživateli drog a zvýší se počet provedených poradenství, úkonů sociální práce a dalších intervencí za účelem zlepšení jejich sociální situace. Zvyšováním kompetencí pracovníků, práce s facebookovým profilem a také besedami na školách a pro širokou veřejnost.
 • Pozornost chceme věnovat také předcházení riziku šíření infekčních chorob uvnitř i mimo cílovou skupinu a vedle preventivních aktivit zvýšit i protestovanost a informovanost uživatelů služeb (HIV a žloutenka typu C). Vize zařízení pro rok 2020 je vytvořením akce primárně pro širokou veřejnost.
 • Zařízení se bude nadále zaměřovat na skupinu dlouhodobých a injekčních uživatelů drog. Ale chceme také nabídnout atraktivní prezentaci formou příspěvků a článků na facebookovém profilu týkající se drog a jejich užívání i dalším skupinám uživatelů drog – uživatelům tanečních drog, marihuany apod.
 • Veřejnost budeme nadále informovat o drogové problematice prostřednictvím našeho facebookového profilu a více přiblížíme také celou šíři činnosti našeho zařízení, aby nebylo vnímáno pouze jako místo pro výměnný program jehel a stříkaček.
 • Navázání spolupráce s technickými službami v jednotlivých ORP a spolupráce na sběru pohozených stříkaček. Školením pracovníků technických služeb o bezpečné manipulaci a likvidaci tohoto odpadu a tím snížit riziko pro pracovníky.

Vyhodnocení cílů za rok 2019

 

Poskytované služby v rámci kontaktního centra:

 • Výměnný program - tuto službu mohou využívat všichni zájemci při možnosti zachování naprosté anonymity. K čistým injekčním setům uživatel obdrží v přiměřeném množství další materiál: dezinfekční tampony, bavlněné filtry, buničinové čtverce a vodu do injekcí. Uživatelům heroinu nabízíme také balenou kyselinu askorbovou a alobalovou folii pro inhalaci. Jako alternativu k injekčnímu užití nebo šňupání nabízíme kapsle, ve kterých můžete drogu spolknout.
 • Krizová intervence - nabízíme okamžitou pomoc při řešení krizových psychických stavů, garantujeme bezpečné prostředí a kontakt na další odbornou pomoc.
 • Zdravotní ošetření - provádíme ošetření oděrek a ran, základní ošetření počínajících abscesů, úkony k poskytnutí první pomoci.
 • Kontaktní místnost - tato služba je určena zejména uživatelům opiátů a pervitinu v různých stádiích jejich drogové kariéry; injekčním uživatelům drog. V kontaktní místnosti mohou návštevníci zůstat v anonymitě, postačující je příslušnost k výše uvedené skupině uživatelů drog.
 • Asistenční služba - nabízíme doprovod na jednání s nejrůznějšími úřady, cílem je podpořit uživatele drog v hájení jeho práv.
 • Potravinový servis - poskytujeme kávu, čaj a instantní polévku. Služba je doplňková, určená především uživatelům drog žijícím na ulici.
 • Hygienický servis - tato služba zahrnuje možnost vysprchovat se, upravit si vlasy a vousy. Vedle toho nabízíme také praní prádla a jeho sušení. Služba je doplňková, určená především uživatelům drog žijícím na ulici.
 • Testování infekčních chorob - provádíme orientační testy na infekční onemocnění. Na testování je nejlepší předem se domluvit s pracovníky programu.
 • Testy na přítomnost drog - pokud z libovolného důvodu potřebujete prokázat, že jste "čistí", je možné se domluvit na provedení testu pod naším dozorem. O výsledku provedeného testu vydáme potvrzení (s razítkem a podpisem). Součástí služby není poskytnutí samotného testu, ten je nutno předem zakoupit v lékárně.
 • Těhotenské testy - v případě odůvodněného podezření (zpožděná menstruace apod.) nabízíme provedení těhotenského testu, tento test poskytujeme uživatelkám návykových látek zdarma.
 • Internet - v kontaktním centru je možné využít služby "internetové kavárny". Připojení k internetu je využíváno především k poštovním službám (e-mail), hledání práce nebo ubytování.
 • Poradenství - nabízíme diskrétní poradenství, slibujeme zaručené informace z oblasti zdravotní, sociálně-právní nebo léčby závislostí. Pokud nebudeme schopni požadované informace zjistit a předat, zprostředkujeme služby dalších odborníků.
 • Zprostředkování léčby - nabízíme kontakty na detoxy, psychiatrické léčebny, resocializační terapeutické komunity nebo doléčovací programy. Pomůžeme tato zařízení zkontaktovat a vyřídit všechno potřebné pro nástup léčby. Tato služba není poskytována anonymně.

otevírací doba - 2020

Poskytované služby v rámci terénního programu:

 • Výměnný program - tuto službu mohou využívat všichni zájemci při možnosti zachování naprosté anonymity. K čistým injekčním setům uživatel obdrží v přiměřeném množství další materiál: dezinfekční tampony, bavlněné filtry, buničinové čtverce a vodu do injekcí. Uživatelům heroinu nabízíme také balenou kyselinu askorbovou a alobalovou folii pro inhalaci. Jako alternativu k injekčnímu užití nebo šňupání nabízíme kapsle, ve kterých můžete drogu spolknout.
 • Krizová intervence - nabízíme okamžitou pomoc při řešení krizových psychických stavů, garantujeme bezpečné prostředí a kontakt na další odbornou pomoc.
 • Zdravotní ošetření - provádíme ošetření oděrek a ran, základní ošetření počínajících abscesů a úkony k poskytnutí první pomoci.
 • Asistenční služba - nabízíme doprovod na jednání s nejrůznějšími úřady, cílem je podpořit uživatele drog v hájení jeho práv.
 • Poradenství - nabízíme diskrétní poradenství, slibujeme zaručené informace z oblasti zdravotní, sociálně-právní nebo léčby závislostí. Pokud nebudeme schopni požadované informace zjistit a předat, zprostředkujeme služby dalších odborníků.
 • Zprostředkování léčby - nabízíme kontakty na detoxy, psychiatrické léčebny, resocializační terapeutické komunity nebo doléčovací programy. Pomůžeme tato zařízení zkontaktovat a vyřídit všechno potřebné pro nástup léčby. Tato služba není poskytována anonymně.

Rozpis terénního programu

Služby pro veřejnost:

 • poskytování kvalifikovaných informací o drogách a důsledcích, které z jejich užívání plynou
 • ochrana veřejného zdraví (např. sběr a bezpečná likvidace nalezeného injekčního materiálu)
 • jednorázové besedy - určené zejména základním a středním školám (jsme schopni připravit také program pro rodiče nebo pedagogické pracovníky nebo pro jakékoliv jiné organizace, které se při své činnosti setkávají s důsledky užívání návykových látek, resp. se samotnými uživateli drog)

Principy poskytovaných služeb

 

Oblasti potřeb, které uživatelé Kontaktního centra s terénním programem Břeclav řeší, jsou uvedeny v:

Regionální kartě služby pro Kontaktní centra

Regionální kartě služby pro Terénní programy

Vedoucí zařízení: Bc. Hana Hajduchová
Adresa: Stromořadní 8, 690 02 Břeclav mapa
Telefon: 775 950 094 (vedoucí zařízení)
E-mail: hana.hajduchova@breclav.charita.cz

Jihomoravský krajPepino_LOGO