„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

banner

Domov svaté Agáty Břeclav

Motto: Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.

Tato služba je poskytována nepřetržitě

 

 

    

 

Veřejný závazek

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu. 

 

Poslání

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá těhotným ženám, matkám a otcům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Poskytuje dočasné ubytování, poradenství, nabízí individuální pomoc a podporu při rozvoji schopností a dovedností, které vedou k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace a pomáhají vrátit se zpět do běžného života. 

 

Cílová skupina

 • dospělým ženám a otcům s dětmi do ukončení středního vzdělání dítěte
 • dospělým těhotným ženám

Jsme dále schopni poskytnout ubytování uživateli  s tělesným nebo smyslovým postižením, který je soběstačný, nebo který si zajistí péči o vlastní osobu jinou sociální službou. V zařízení může být ubytován uživatel s dítětem, které má tělesné nebo smyslové postižení, služba je poskytována osobám, kterým můžeme pomoci naplňovat jejich potřeby. 

 

Obecný cíl zařízení

V bezpečném prostředí je uživatel podporovaný k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k vrácení se zpět do běžného života.

Obecné cíle zařízení směrem k uživateli

Uživatel se po odchodu z azylového domu zapojil do většinové společnosti.
Uživatel umí samostatně řešit vzniklé problémy v běžném životě.
Uživatel se umí postarat o sebe a o své děti.
Uživatel zvládá vedení domácnosti. 

Obecné cíle zařízení směrem ke společnosti

Uživatel má nastavenou sociální a finanční situaci, která mu brání k sociálnímu vyloučení.
Uživatel žije běžný život, zapojuje se do veřejných akcí.
Azylový dům informuje veřejnost o jeho fungování.

Cíle Domova svaté Agáty Břeclav v roce 2018

 1. Pomoci minimálně 30 uživatelům s obstaráváním osobních záležitostí (jednání s úřady, hledání zaměstnání a bydlení, spolupráce se školami, pomoc s vedením domácnosti, péčí o dítě, rodinným rozpočtem apod.).

 2. Zvyšovat kvalitu poskytované služby (zrevidovat systém individuálního plánovaní a hodnocení kvality poskytované služby).

 3. Rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi.

 4. Zlepšit materiálně-technické zabezpečení služby.

 5. Navázat spolupráci s firemními dobrovolníky.

Zhodnocení cílů Domova svaté Agáty Břeclav za rok 2017

Při dosahování základních cílů budeme rozvíjet a udržovat spolupráci s partnerskými organizacemi:

 • IQ Roma servis
 • MÚ Břeclav
 • Městská policie Břeclav 

Zásady poskytování služby

Služba je poskytována v souladu se základními zásadami poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, Zákona č. 206/2009 Sb.  a základními  principy křesťanské etiky, Etickým kodexem charity a Etickými kodexy pracovnic. 

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 • individuálně přistupují k potřebám uživatele - ke každému uživateli přistupují jako k jedinečné bytosti. Nabízenou podporu se snaží přizpůsobit jeho potřebám, k rozvoji a využívání jeho schopností a dovedností, podporují uživatele v soběstačnosti a vrácení se zpět do běžného života
 • podporují uživatele k navazování a udržování přirozených pozitivních vazeb - pracovnice podporují uživatele při kontaktu s rodinou, v upevňování rodinných vztahů
 • respektují soukromí uživatele v bytových jednotkách - pracovnice respektují právo uživatele na soukromí a nedotknutelnost obydlí. Pracovnice se řídí pravidly pro vstup pracovníků a ostatních osob do bytové jednotky
 • respektují volbu uživatele - pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat.  

 

Poskytované činnosti:

poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou

 • vybavení bytové jednotky pro samostatnou přípravu stravy
 • zapůjčení kuchyňských elektrospotřebičů
 • pomoc při přípravě stravy

poskytnutí ubytování

 • ubytování s dětmi na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v uzamykatelné bytové jednotce se základním vybavením, koupelnou s WC
 • využití pračky ve společné prádelně k praní osobního prádla
 • pomoc při vedení domácnosti
 • pomoc při finančním plánování
 • pomoc s péčí o dítě

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů s rodinou
 • podpora při dalších aktivitách podporujících začlenění do běžného života

základní sociální poradenství

 • poradenství pro uživatele služby
 • telefonické poradenství pro zájemce i mimo zařízení
 • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc 

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby:

 • zájemce není naše cílová skupina
 • nedostatečná kapacita
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby - tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • zájemci, který žádá, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  

Úhrada nákladů za sociální službu
Aktuální počet volných lůžek na Domově svaté Agáty Břeclav
Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav

   

Úřední hodiny pro veřejnost:    

Po   9:00 - 15:00

ST   9:00 - 15:00

 

Ke stažení:

Potvrzení o zdravotním stavu pro poskytnutí pobytové sociální služby v azylovém domě
Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově svaté Agáty Břeclav  

 

Vedoucí zařízení:  Leona Balgová
Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Kapacita zařízení:  40 lůžek
Kontaktní adresa:  Komenského 6, 691 41 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 455, 605 233 401 
E-mail:  leona.balgova@breclav.charita.cz

 

Služba je realizována v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207