„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

 

   123

 

Poslání programu

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje ve své budově i na ulici služby uživatelům návykových látek anebo lidem, kterých se drogový problém dotýká. Jeho posláním je snižovat zdravotní rizika a pomáhat řešit sociální problémy způsobem vstřícným ke každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc. Dále se snaží podněcovat uživatele služeb ke změně a naplnění jejich osobních cílů. Nedílnou součástí činnosti zařízení je ochrana veřejného zdraví a spolupráce s veřejností.


Cílová skupina uživatelů služeb

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby starší 16 let – experimentální i pravidelní uživatelé návykových látek. Vedle nich se zaměřujeme na osoby jim blízké. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobí a/nebo injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým na hracích automatech je nabízeno poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.


Z důvodu specifických potřeb pracovníci věnují zvláštní pozornost následujícím skupinám osob:

 • uživatelům drog mladším 18 let
 • těhotným a kojícím uživatelkám drog
 • uživatelům drog, kteří mají v péči dítě mladší 18 let
 • osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
 • osobám negramotným
 • osobám se závažnou psychiatrickou poruchou nebo onemocněním vyžadující soustavnou odbornou zdravotní péči
 • osobám nesvéprávným

Negativní vymezení cílové skupiny

Níže jsou uvedeny skupiny osob, kterým nejsme schopni poskytnout služby ve standardní kvalitě:

 • osoby s postižením sluchu (hluchoněmé, hluché), které komunikují pouze pomocí znakové řeči pro neslyšící
 • osoby, které vykazují těžké mentální znevýhodnění, čímž jim je znemožněno pochopení a přijetí smyslu služby – nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby
 • osoby hovořící jiným než českým jazykem bez překladatele (s výjimkou slovenštiny, vzhledem k jazykovým podobnostem a schopnosti porozumět)

Pokud si potencionální uživatel služeb zajistí asistenta, překladatele či jinou odbornou pomoc jsme schopni mu službu v odpovídající a dostatečné kvalitě poskytnout.

 

Obecné cíle zařízení

Z poslání zařízení vyplývají především tyto cíle:

Uživatel služby:

 • nemá obavy z kontaktu s odbornými službami a institucemi
 • rozumí své životní situaci a v případě potřeby má zajištěnu návaznost dalších odborných služeb
 • má dostatek podpory a možností ke stabilizaci zdravotního, psychického i sociálního stavu

Společnost:

 • je chráněna před šířením infekčních chorob
 • je informovaná o drogové problematice a dění na drogové scéně

 

Cíle pro rok 2017

Za rok 2017 vykázat minimálně 180 rozlišitelných uživatelů služeb

 • Provedení monitoringu v 8 okolních obcích.
 • V rámci terénního programu v obcích nakontaktovat 8 nových klientů.

Spolupráce s odbornou veřejností

 • Spolupráce s Městskou policií ve všech ORP při sběru použitých injekčních stříkaček. Během roku proběhne 2 x setkání na zhodnocení průběhu spolupráce.
 • Nabídka psychoterapie/rodičovské terapie – únor 2017.

Spolupráce s laickou veřejností

 • Čtyři články ve zpravodajích v obcích s rozšířenou působností, představení našich služeb na téma drogová scéna a trendy – Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Pohořelice – do konce roku 2017.
 • Průběžné informování o drogové problematice formou facebooku.

Vyhodnocení cílů za rok 2016

 

Poskytované služby v rámci kontaktního centra:

 • Výměnný program - tuto službu mohou využívat všichni zájemci při možnosti zachování naprosté anonymity. K čistým injekčním setům uživatel obdrží v přiměřeném množství další materiál: dezinfekční tampony, bavlněné filtry, buničinové čtverce a vodu do injekcí. Uživatelům heroinu nabízíme také balenou kyselinu askorbovou a alobalovou folii pro inhalaci. Jako alternativu k injekčnímu užití nebo šňupání nabízíme kapsle, ve kterých můžete drogu spolknout.
 • Krizová intervence - nabízíme okamžitou pomoc při řešení krizových psychických stavů, garantujeme bezpečné prostředí a kontakt na další odbornou pomoc.
 • Zdravotní ošetření - provádíme ošetření oděrek a ran, základní ošetření počínajících abscesů, úkony k poskytnutí první pomoci.
 • Kontaktní místnost - tato služba je určena zejména uživatelům opiátů a pervitinu v různých stádiích jejich drogové kariéry; injekčním uživatelům drog. V kontaktní místnosti mohou návštevníci zůstat v anonymitě, postačující je příslušnost k výše uvedené skupině uživatelů drog.
 • Asistenční služba - nabízíme doprovod na jednání s nejrůznějšími úřady, cílem je podpořit uživatele drog v hájení jeho práv.
 • Potravinový servis - poskytujeme kávu, čaj a instantní polévku. Služba je doplňková, určená především uživatelům drog žijícím na ulici.
 • Hygienický servis - tato služba zahrnuje možnost vysprchovat se, upravit si vlasy a vousy. Vedle toho nabízíme také praní prádla a jeho sušení. Služba je doplňková, určená především uživatelům drog žijícím na ulici.
 • Testování infekčních chorob - provádíme orientační testy na infekční onemocnění. Na testování je nejlepší předem se domluvit s pracovníky programu.
 • Testy na přítomnost drog - pokud z libovolného důvodu potřebujete prokázat, že jste "čistí", je možné se domluvit na provedení testu pod naším dozorem. O výsledku provedeného testu vydáme potvrzení (s razítkem a podpisem). Součástí služby není poskytnutí samotného testu, ten je nutno předem zakoupit v lékárně.
 • Těhotenské testy - v případě odůvodněného podezření (zpožděná menstruace apod.) nabízíme provedení těhotenského testu, tento test poskytujeme uživatelkám návykových látek zdarma.
 • Internet - v kontaktním centru je možné využít služby "internetové kavárny". Připojení k internetu je využíváno především k poštovním službám (e-mail), hledání práce nebo ubytování.
 • Poradenství - nabízíme diskrétní poradenství, slibujeme zaručené informace z oblasti zdravotní, sociálně-právní nebo léčby závislostí. Pokud nebudeme schopni požadované informace zjistit a předat, zprostředkujeme služby dalších odborníků
 • Zprostředkování léčby - nabízíme kontakty na detoxy, psychiatrické léčebny, resocializační terapeutické komunity nebo doléčovací programy. Pomůžeme tato zařízení zkontaktovat a vyřídit všechno potřebné pro nástup léčby. Tato služba není poskytována anonymně.

 

Provozní doba kontaktního centra:

Pondělí

8:30 - 12:00 diskrétní služby

12:00 - 17:00 kontaktní místnost

Úterý

8:30 - 12:00 diskrétní služby

12:00 - 17:00 kontaktní místnost

Středa

8:30 - 12:00 diskrétní služby

12:00 - 17:00 kontaktní místnost

Čtvrtek

8:30 - 12:00 diskrétní služby

12:00 - 17:00 kontaktní místnost

Pátek

8:30 - 17:00 diskrétní služby

 

Poskytované služby v rámci terénního programu:

 • Výměnný program - tuto službu mohou využívat všichni zájemci při možnosti zachování naprosté anonymity. K čistým injekčním setům uživatel obdrží v přiměřeném množství další materiál: dezinfekční tampony, bavlněné filtry, buničinové čtverce a vodu do injekcí. Uživatelům heroinu nabízíme také balenou kyselinu askorbovou a alobalovou folii pro inhalaci. Jako alternativu k injekčnímu užití nebo šňupání nabízíme kapsle, ve kterých můžete drogu spolknout.
 • Krizová intervence - nabízíme okamžitou pomoc při řešení krizových psychických stavů, garantujeme bezpečné prostředí a kontakt na další odbornou pomoc.
 • Zdravotní ošetření - provádíme ošetření oděrek a ran, základní ošetření počínajících abscesů a úkony k poskytnutí první pomoci.
 • Asistenční služba - nabízíme doprovod na jednání s nejrůznějšími úřady, cílem je podpořit uživatele drog v hájení jeho práv.
 • Poradenství - nabízíme diskrétní poradenství, slibujeme zaručené informace z oblasti zdravotní, sociálně-právní nebo léčby závislostí. Pokud nebudeme schopni požadované informace zjistit a předat, zprostředkujeme služby dalších odborníků
 • Zprostředkování léčby - nabízíme kontakty na detoxy, psychiatrické léčebny, resocializační terapeutické komunity nebo doléčovací programy. Pomůžeme tato zařízení zkontaktovat a vyřídit všechno potřebné pro nástup léčby. Tato služba není poskytována anonymně.

 

Rozpis terénního programu:

Pondělí

Břeclav

12:00 - 16:00

Úterý

Hustopeče a okolní obce

12:00 - 16:00

Středa

1x za 14 dní Pohořelicko

11:00 - 16:00

Čtvrtek

Mikulov a okolní obce

12:00 - 16:00

 

Služby pro veřejnost:

 • poskytování kvalifikovaných informací o drogách a důsledcích, které z jejich užívání plynou
 • ochrana veřejného zdraví (např. sběr a bezpečná likvidace nalezeného injekčního materiálu)
 • jednorázové besedy - určené zejména základním a středním školám (jsme schopni připravit také program pro rodiče nebo pedagogické pracovníky nebo pro jakékoliv jiné organizace, které se při své činnosti setkávají s důsledky užívání návykových látek, resp. se samotnými uživateli drog)

 

Principy poskytovaných služeb

 

Specializované webové stránky břeclavského K-centra

 

Vedoucí zařízení: Bc. Hana Hajduchová
Adresa: Stromořadní 8, 690 02 Břeclav
Telefon: 519 322 842, nebo 775 950 094 (vedoucí zařízení)
E-mail: hana.hajduchova@breclav.charita.cz