„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

banner

Domov svaté Agáty Břeclav

Motto: Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.

Tato služba je poskytována nepřetržitě

 

 

    

 

Veřejný závazek

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu.

 

Poslání

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá těhotným ženám, matkám a otcům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Poskytuje dočasné ubytování, poradenství, nabízí individuální pomoc a podporu při rozvoji schopností a dovedností, které vedou k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace a pomáhají vrátit se zpět do běžného života.

 

Cílová skupina

 • dospělé ženy s dětmi
 • dospělé těhotné ženy
 • dospělí muži s dětmi

V zařízení mohou být ubytovány dospělé ženy/muži s dětmi do 18 let věku dítěte.

Jsme schopni poskytnout ubytování dospělé ženě/muži s tělesným nebo smyslovým postižením, která je soběstačná nebo která si zajistí péči o vlastní osobu jinou sociální službou.

V zařízení může být ubytovaná dospělá žena/dospělý muž s dítětem, které má tělesné nebo smyslové postižení.

 

Obecný cíl zařízení

V bezpečném prostředí je uživatel podporovaný k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k vrácení se zpět do běžného života.

Obecné cíle zařízení směrem k uživateli

Uživatel se po odchodu z azylového domu zapojil do většinové společnosti.
Uživatel umí samostatně řešit vzniklé problémy v běžném životě.
Uživatel se umí postarat o sebe a o své děti.
Uživatel zvládá vedení domácnosti. 

Obecné cíle zařízení směrem ke společnosti

Uživatel má nastavenou sociální a finanční situaci, která mu brání k sociálnímu vyloučení.
Uživatel žije běžný život, zapojuje se do veřejných akcí.
Azylový dům informuje veřejnost o jeho fungování.

 

Cíle Domova svaté Agáty Břeclav 2016 

 1. Služba bude poskytnuta alespoň 30 uživatelům.
 2. Kapacita zařízení bude využita z 85 procent.
 3. U 10 uživatelů se podaří naplnit cíl v oblasti bydlení.
 4. Alespoň 10 uživatelů bude samostatných v oblasti vyřizování osobních záležitostí.
 5. U 10 uživatelů se podaří naplnit cíl v oblasti péče o dítě.
 6. U 15 uživatelů se podaří naplnit cíl v oblasti vedení domácnosti.
 7. Alespoň 25 uživatelů se aktivně zapojí do vzdělávacích a společenských aktivit.

Zhodnocení cílů Domova svaté Agáty za rok 2015 

 

Při dosahování základních cílů budeme rozvíjet a udržovat spolupráci s partnerskými organizacemi:

 • IQ Roma servis
 • MÚ Břeclav
 • Městská policie Břeclav

 

Zásady poskytování služby

Služba je poskytována v souladu se základními zásadami poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, Zákona č. 206/2009 Sb.  a základními  principy křesťanské etiky, Etickým kodexem charity a Etickými kodexy pracovnic.

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 • individuálně přistupují k potřebám uživatele
 • podporují uživatele k navazování a udržování přirozených pozitivních vazeb
 • respektují soukromí uživatele v bytových jednotkách
 • respektují volbu uživatele
 • dodržují práva uživatele v Domově svaté Agáty

 

Poskytované činnosti:

poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou

 • vybavení bytové jednotky pro samostatnou přípravu stravy
 • zapůjčení kuchyňských elektrospotřebičů
 • pomoc při přípravě stravy

poskytnutí ubytování

 • ubytování s dětmi na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v uzamykatelné bytové jednotce se základním vybavením, koupelnou s WC
 • využití pračky ve společné prádelně k praní osobního prádla
 • pomoc při vedení domácnosti
 • pomoc při finančním plánování
 • pomoc s péčí o dítě

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů s rodinou
 • podpora při dalších aktivitách podporujících začlenění do běžného života

základní sociální poradenství

 • poradenství pro uživatele služby
 • telefonické poradenství pro zájemce i mimo zařízení
 • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc

 

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby:

 • zájemce není naše cílová skupina
 • nedostatečná kapacita
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby - tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • zájemci, který žádá, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  

Úhrada nákladů za sociální službu
Aktuální počet volných lůžek na Domově svaté Agáty Břeclav

   

Úřední hodiny pro veřejnost:    

Po   9:00 - 15:00

ST   9:00 - 15:00

 

Ke stažení:

Potvrzení o zdravotním stavu pro poskytnutí pobytové sociální služby v azylovém domě
Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově svaté Agáty Břeclav  

 

Vedoucí zařízení:  Leona Balgová
Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Kapacita zařízení:  40 lůžek
Kontaktní adresa:  Komenského 6, 691 41 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 455, 605 233 401 
E-mail:  leona.balgova@charita.cz

  

Služba je realizována v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji